مقایسه روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد با داده تشت تبخیر در استان قم

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 525

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CGEI03_013

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1397

چکیده مقاله:

با توجه به کمبود منابع آب در اقلیم های خشک و نیمه خشک، تبخیر عامل مهمی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب بشمار می رود. در این مطالعه ارزیابی روش های مختلف برآورد تبخیر در استان قم مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور برای تعیین تبخیر از سطح آزاد آب با استفاده از اطلاعات روزانه ایستگاه هواشناسی قم از سال 1992 تا 2010 ، روش های مایر، هفنر، مارسیانو، پنمن مانتیث، ایوانف، استفان و سازمان عمران اراضی آمریکا سنجش شدند. مقایسه نتایج با مقدار تبخیر از تشت نتایج نشان داد که روش استفان دارای بیشترین همبستگی و کمترین خطا در برآورد تبخیر از تشت در منطقه قم می باشد. به طوری که مقادیر ضریب همبستگی (r)، جذر میانگین مربع خطا (RRMSE) و میانگین خطای مطلق (MAE) در مدل استفان به ترتیب برابر 0/8، 0/2، 0/19 بود. بعد از روش استفان، روش های مایر و هفنر نیز به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. در مجموع می توان توانایی روش های تجربی را در برآورد تبخیر از سطح آزاد منطقه مورد مطالعه کارا دانست

کلیدواژه ها:

تبخیر از سطح آزاد ، استفان ، تشت تبخیر ، قم

نویسندگان

فایزه میرزاخانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانکشده کشاورزی دانشگاه ملایر

مریم بیات ورکشی

استادیار مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر