ارزیابی هوش هیجانی کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHSC11_097

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هوش هیجانی یکی از مهمترین عوامل برای موفقیت شغلی و اجتماعی افراد می باشد که برای عملکرد موثر کلیه ی کارکنان شاغل در بخش های مختلف دولتی و خصوصی، مراکز درمانی، کارخانجات و ... لازم و ضروری است. این پژوهش با هدف ارزیابی هوش هیجانی کارکنان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که در سال 1396 بر روی 150 نفر از کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسنشامه هوش هیجانی گلمن بود و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش آمار توصیفی در نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. نتایج: میانگین سنی نمونه ها 40.8±7.6 سال و 56% نمونه ها مرد بودند. 93.3% از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بودند. هوش هیجانی بیشتر کارکنان با 68% در سطح متوسط قرار داشت. نتیجه گیری: برگزاری دوره های آموزشی مناسب و موثر در مورد هوش هیجانی، می تواند در ارتقاء موفقیت های شغلی، اجتماعی و تعامل بهتر کارکنان با هم و با مردم بسیار موثر باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فیروز امانی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

پرویز مولوی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

مهرداد معماری

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران