بررسی اعتماد مشتری و ارزش درک وی بر تمایل به خرید و حمایت از برند اپل در شهر ایلام

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 652

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCRA01_018

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

امروزه نگهداری و تقویت وفاداری مشتری در راستای محصولات یا خدمات یک شرکت، عموما نکته اصلی و مرکزی فعالیت های بازاریابی شده است (دیک وباسو، 1994 ) در صورتی که ویژگی های برند به درستی شناخته و تعریف شوند می توانند سبب ایجاد حمایت از برند گردند. این ویژگی ها معمولا از قضاوت های مشتریان بدست می آیند.اعتماد مشتریان به برند برای سازمان ها اهمیت بسزایی دارد زیرا سبب حمایت آنها از برند خواهد شد که خود از ویژگی های شناختی و عاطفی برند تاثیر می پذیرد. لذا پژوهش حاضر سعی دارد به شناخت تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر تمایل به خرید مجدد و تمایل به حمایت از برند بپردازد؛ که از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع و ماهیت توصیفی -تحلیلی می باشد چراکه در این تحقیق محقق به دنبال بررسی و توضیح رابطه اعتماد، ارزش درک شده، تمایل به حمایت و تمایل به خرید مجدد است وازآنجایی که نحوه و میزان تاثیرات متغیرها و همبستگی آنها را با یکدیگر موردمطالعه قرار می گیرد، به نوعی تحقیق همبستگی نیز شمرده می شود. جامعه آماری این پژوهش را مصرف کنندگان گوشی همراه اپل در شهر ایلام تشکیل می دهد. حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه نامحدود کوکران 384 نفر محاسبه که جهت اطمینان بخشیدن به نتایج تحقیق این تعداد 400 نفر در نظر گرفته شد و روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و ابزار استفاده شده پرسشنامه می باشد که به صورت تصادفی ساده بین مصرف کنندگان توزیع گردید .در پژوهش فوق شش فرضیه با استفاده از نرم افزارآموس موردبررسی قرار گرفت که نتایج تحقیق حاکی از تایید هر شش فرضیه در سطح اطمینان 99 و 99 درصد می باشد و بر اساس این نتایج پیشنهادهایی برای ارتقای وضعیت فوق ارایه گردیده است

نویسندگان

سیمین سیمین

کارشناس ارشدمدیریت بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ،ایران

افشین سمندری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی، ایران

سعید فرجیان

کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،ایران

افسانه بدری

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ،ایران