ارتباط نابرابری جنسیتی و شاخص های مربوط به کودکان در کشورهای با سطوح درآمذ مختلف: یک مطالعه اکولوژیک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 394

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSHS-2-1_006

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: نابرابری جنسیتی نشان دهنده کاهش توسعه انسانی در نتیجه نابرابری بین زنان و مردان است که آسیب پذیری نسبت به بیماری ها را شکل می دهد. لذا در این مطالعه نابرابری جنسیتی در کشورهای جهان بر اساس درآمد آن ها بررسی و رابطه این نوع نابرابری با شاخص های مربوط به کودکان مورد تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش: مطالعه حاضر، مطالعه ای تحلیلی بود که تمامی کشورهای جهان را از نظر شاخص های نابرابری جنسیتی و شاخص های مربوط به کودکان مورد بررسی قرار داد. داده ها مربوط به سال 2013 بود که از سایت های سازمان های بانک جهانی و ملل متحد استخراج گردید. برای بررسی ارتباط بین متغیرها بر حسب نیاز از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS 20 انجام گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج، تفاوت آماری معنی داری از نظر نابرابری جنسیتی در کشورهای با سطوح درآمدمختلف وجود دارد (p<0/05). همچنین، بین شاخص نابرابری جنسیتی با مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و مرگ و میز نوزادان در کشورهای با مسطوح درآمدی مختلف رابطه آماری معنی دار مثبتی وجود دارد. این ارتباط آماری معنی دار در مورد متغیر درصد کودکان 32-12 ماهه واکسینه شده علیه سرخک در کشورهای با درآمد بالا وجود نداشت (p=0/389و p=0/932). نتیجه گیری: افزایش نابرابری جنسیتی موجب افزایش مرگ و میر نوزادان و کودکان زیر 5 سال شده و درصد پوشش واکسیناسیون در کودکان را کاهش می دهد. این م.ضوع در کشورهایی با درآمد کمتر، بیشتر است. بنابراین، برای کاهش مرگ و میر کودکان فقط انجام مداخلات بهداشتی و درمانی کافی نیست و بایستی به عوامل فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی توجه شده و سیاست های بین بخشی تدوین و اجرا گردد.

کلیدواژه ها:

نابرابری ، جنسیت ، مرگ و میر کودکان ، واکسیناسیون ، درآمد

نویسندگان

ناهید حاتم

استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران

الهام سیاوشی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران

محمد قربانی

دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران

علیرضا یوسفی

درمانی، شیراز، ایران