بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران در شهرداری کرمان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 664

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF02_009

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

طی چند دهه ی گذشته که بحث برنامه ریزی استراتژیک مطرح بوده، تحولات زیادی در محیط کسب وکار وقوانین رقابت ایجاد شده است. تغییر و تحول بخش اجتناب ناپذیر محیط رقابتی امروز است. در این حالت است که استفاده از ابزارهای قدرتمندتر برنامه ریزی استراتژیک، خود نمایی می کند. به نظر می رسد لازمه تدوین و پیاده سازی برنامه استراتژیک در سازمان وجود تفکر استراتژیک در مدیران تدوین کننده برنامه است. این تحقیق به سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری کرمان به کمک شاخص های مدل جین لیدکا می پردازد. در این تحقیق سعی بر آن شده است که ارتباط بین عناصر تفکر استراتژیک و سطح عملکرد مدیران شهرداری کرمان در قالب 6 فرضیه مجزا مورد بررسی قرار بیگرد. این تحقیق از نوع پیمایشی است و نتایج از طریق 2 پرسشنامه حاصل گردیده است. برای بررسی فرضیات تحقیق از همبستگی اسپیرمن و همبستگی جزیی و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که 97 درصد از تغییرات متغیر وابسته (ارزیابی عملکرد) توسط متغیرهای مستقل (مولفه های تفکر استراتژیک) بیان می شود. همچنین با توجه به ضرایب استاندارد مشاهده می شود که متغیر فرصت طلبی با ضریب استاندارد 4430/0 بیشترین تاثیر و تفکر در زمان با ضریب استاندارد 017/0 کمترین تاثیر را بر عملکرد کارکنان در سازمان دارد.

نویسندگان

محمدمهدی پرهیزگار

دانشیار دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، تهران

ولی محمد درینی

استادیار دانشگاه پیام نور واحد لواسانات، تهران

محمد درینی

کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور واحد قشم، قشم، هرمزگان