بررسی نقش تعدیلگری اندازه شرکت در رابطه بین ارزیابی بودجه و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (مطالعه صنعت سیمان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IECONF01_086

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی امروز، شرکتها در هر محیطی که فعالیت می نمایند، دایما نیازمند بهبود عملکرد بوده وباید تمام تلاش خود را در جهت دست یابی به تعالی عملکرد به کار گیرند. هدف پژوهش حاضر، بررسینقش تعدیلگری اندازه شرکت در رابطه بین ارزیابی بودجه و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شدهدربورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، همبستگیاست. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های سیمان است که در سال های 1385 تا 1395 دربورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته اند و با توجه به محدودیت های اعمال شده، 26 شرکت بعنواننمونه انتخاب شده است. روش مورد استفاده برای بررسی موضوع روش داده های تابلویی- اثرات ثابت بود.نتایج این مطالعه نشان داده است که ارزیابی بودجه و اندازه شرکت بر عملکرد مالی شرکت های سیمانپذیرفته شده در بورس تاثیر مثبت ومعناداری داشته اند. همچنین اندازه شرکت بر رابطه بین ارزیابیبودجه و عملکرد مالی شرکت ها اثر تعدیلی داشته است. اندازه شرکت و ارزیابی بودجه موجب افزایشسودآوری و بهبود عملکرد مالی شرکت ها می شود. پیشنهاد می شود که شرکت ها، سیاست گذاریبیشتری را برای مباحث مربوط به ارزیابی بودجه اتخاذ نمایند تا ضمن بهبود عملکرد اجتماعی، با کسبرضایت بیشتر مردم (سرمایه گذاران) بتوانند عملکرد مالی بهتری داشته باشند.همچنین آن دسته ازسرمایه گذاران که توجه به سود های جاری و کوتاه مدت دارند و به منظور به حداکثر رساندن سودآوریخود، اولویت را به سرمایه گذاری در شرکت هایی که بیشترین ارزیابی بودجه (انتشار صورت های مالیو...) واندازه بزرگتری را داشته باشند،بگذارند.

کلیدواژه ها:

ارزیابی بودجه ، اندازه شرکت ، عملکرد مالی ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

سیما شریفی

دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدمرودشت، مرودشت، ایران

سیروس کشاورز

دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،نجف آباد،ایران