بررسی رابطه کودک آزاری با باورهای دینی و عزتنفس والدین کودکان گروه سنی 3 - 6 سال شهر تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 568

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECEH05_026

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای دینی و عزت نقس والدین با کودک آ زاری کودکان پیش از دبستان شهر تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل والدین کودکان گروه سنی 3- 6سال شهر تهران بودند . روش پژوهش به کار گرفته شده به صورت کمی، غیرآزمایشی و از نوع همبستگی علی مقایسه ای است . جامعه آماری کلیه والدین کودکان 3-6سال مراکز پیش دبستانی و مهد کودکها و مراکز کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در مناطق شمال، غرب، شرق، مرکز وجنوب تهران بوده اند. نمونه آماری از والدین کودکان 3 -6 سال مراکز پیش دبستانی و مهد کودکها و مراکز کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در مناطق شمال، غرب، شرق، مرکز و جنوب تهران به تعداد 225 نفر به روش نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است.یافته ها: در این پژوهش به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ، باورهای دینی و عزت نفس استفاده شده است. کودک آزاری روانی 6/40 ، کودک آزاری ناش کودک آزاری فیزیکی 5/23 است. عزت نفس اجتماعی 3/04 ، عزت نفس عمومی 11/25 ، عزت نفس خانوادگی 5/04 عزت نفس تحصیلی ی از غفلت 6/04 و3/44 در مولفه های باور دینی باور عاطفی 23/16 ، اعتقادی 22/49 ، پیامدی 13/16 ، مناسکی 12/59 است.نتیجه: نتایج به دست آمده نشاندهنده رابطه معنادار عزت نفس با کودک آزاری میباشد.

کلیدواژه ها:

کودک آزاری-عزت نفس –والدین

نویسندگان

منصوره کریم زاده

استادیار گروه پیش دبستانی –دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی- تهران

زهرا شیرخانلو

دانشجوی ارشد علوم تربیتی –دانشگاه علوم بهزیستی،

زبیده خاوری

کارشناس رشدوپرورش پیش دبستانی