بررسی اثر مدیریت کیفیت بر موفقیت پروژه های صنعت ساخت با استفاده از مهندسی ارزش

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 738

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARCHITECTUREUR02_044

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از مهندسی ارزش در رابطه مدیریت کیفیت و موفقیت پروژه های عمرانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 190 نفر پرسنل شرکتهای مهندسین مشاور طوس آب و برج آرمیتاژ مشهد بوده است. با توجه به ویژگیهای جامعه آماری و کم بودن تعداد و در دسترس بودن همه اعضا شیوه نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شد و با استفاده از جدول برآورد حجم نمونه مورگان تعداد 120 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از اینرو با توجه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و مشورت با مشاور آمار، بطور تصادفی و قرعه کشی تعداد 125 نفر از پرسنل شرکتهای مهندسین مشاور طوس آپ و برج آرمیتاژ انتخاب و پرسشنامه توزیع که در نهایت پس از پی گیریهای فراوان و در مجموع،120 پرسشنامه تکمیل شده به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. در این تحقیق محقق از 3 پرسشنامه حوزه مدیریت کیفیت1 PMBOKو موفقیت پروژه های صنعت ساخت مدل ترنر مولر (2004 )2 و مهندسیارزش ماورر و پوکتاس، استفاده گردید. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه های مورد استفاد از نظر روایی مورد تایید هستند، معهذا از نظر اساتید محترم راهنما و مشاور برای روایی صوری استفاده گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حوزه مدیریت کیفیت 0/93، موفقیت 0/97 و مهندسی ارزش 0/98 به دست آمد. وضعیت توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولوموگروف و اسمیرنف بررسی که همه آنها نرمال بودند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از آزمون تحلیل مسیر تحلیل و نتایج زیر بدست آمد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه نیک پورشوراب

کارشناس ارشد معماری، مدیریت پروژه، دانشگاه آزاد، مشهد، ایران

وحید احمدی

دکترای معماری، استادیار دانشگاه آزاد، مشهد، ایران

محسن جلالی

دکترای مدیریت، استادیار دانشگاه آزاد، مشهد، ایران