بررسی و مقایسه معماری در عصرایلخانی با تکیه بر نمونه های موردی (گنبدسلطانیه، مجموعه بایزید بسطامی، مسجد فرومد، برج رادکان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 443

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETCO01_118

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

ایلخانان از دست نشاندگان مغولان پس از تصرف ایران بودندکه میراث هنر سلجوقیان را به تصرف خودگرفتند و تحولاتی در آن ایجادنمودند که به شکوفایی برخی از آنها انجامید. یکی از تزیینات وابسته به معماری که در این دوره بسیار موردتوجه بود و به اوج رسید،هنرگچبری است که آثار بسیارزیادی از آن درقالب تزیینات معماری به جای مانده است. تقریبا تمامی نمونه های موجود از این دورهتوسط محققین شناساییشده، اکثر بررسی های صورت گرفته تنها به توصیف کلی این آثار و هنر اجرا و یا محدوده تاریخی آنهاپرداخته و کمتر به نقوش تزیینی و تغییرات سلیقه هنرمندان و جامعه آن زمان، در به کارگیری آنها توجه کرده اند. در این مقاله،سعی بر آن است تا در راستای رسیدن به هدف، با مقایسه تعدادی از نمونه های موجود، معماری دوره ایلخانی با محوریت کتیبه نگاریمورد بررسی قرار گیرند. و نقوش تزیینی شاخص به کار رفته در آنها و تحولات صورت گرفته توسط هنرمندان ایلخانی شناساییشوند در این مقاله، آثار تزیینی و معماری ایلخانی با محوریت کتیبه نگاری با تکیه بر نمونه های موردی به روش توصیفی تحلیلیبررسی شده اند چنین نتیجه گیری شده است که در دوره ایلخانیان، تزیینات برگرفته از دوران پیش از خود، به عصر سلجوقیان استاما با برجستگی بیشتری در طرح های پیچیده تر، متاثر از تذهیب نسخ خطی است که خود وجه تمایز عمده آن نسبت به دیگر دوره هااست.