تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیک بر اعتماد مشتری با میانجیگری ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های اینترنتی آنلاین در شهر تهران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 732

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF11_027

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق تاثیر تبلیغات شفاهی الکترونیک بر اعتماد مشتری با میانجیگری ارزش ویژهبرند (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های اینترنتی آنلاین در شهر تهران) است. این تحقیق از نظرماهیت گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد و براساس هدف، از نوع کاربردی می باشد. اینتحقیق از نظر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد و براساس هدف، از نوع کاربردیمی باشد. در تحقیق پیش رو جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه های اینترنتی آنلاین در شهرتهران هستند. تعداد آنها نامشخص بوده و بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر است. روشنمونه گیری نیز در دسترس است. از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن و درگام بعد از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد تبلیغاتشفاهی الکترونیک بر اعتماد مشتری با میانجیگری ارزش ویژه برند تاثیر معناداری دارد.

نویسندگان

رضا محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز