تعیین نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی براساس ادراک از محیط یادگیری کلاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SYSP01_015

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور تعیین نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بر اساس ادراک از محیط یادگیری کلاسی در دانشجویان دانشگاه آزاد انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی و از نوع علی غیر آزمایشی است و از منظر هدف، بنیادی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر، تعداد 150 نفر از افراد جامعه آماری بود که با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ارزیابی محیط یادگیری راف و همکاران (1997)، پرسشنامه تاب آوری تحصیلی سامویلز (2004) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلچ- فرم دانشجویان استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ادراک از محیط یادگیری کلاسی، پیش بینی کننده تاب آوری تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. همچنین بین ادراک از محیط یادگیری کلاسی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه وجود دارد و ادراک از مدرس و ادراک اجتماعی پیش بینی کننده های بهتری هستند. در نهایت، نتایج نشان داد بین ادراک از محیط یادگیری کلاسی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه وجود دارد و ادراک از یادگیری و ادراک جو پیش بینی کننده های مناسب تری هستند.

کلیدواژه ها:

تاب آوری تحصیلی ، فرسودگی تحصیلی ، ادراک از محیط یادگیری کلاسی

نویسندگان

سید هاشم فیروزی

گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی کاویان،مشهد

فاطمه حاجی اربابی

گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی کاویان،مشهد