بررسی میزان توانایی طرح مساله معلمان ابتدایی

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

685

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PMTCONF01_030

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

با توجه به نقش کلیدی و مهم معلمان در فرایند یاددهی و یادگیری و نوع مسایلی که ضمن تدریس مباحث ریاضی در کلاس درس ریاضی مطرح میکنند، این مطالعه با هدف بررسی میزان توانایی طرح مساله معلمان ابتدایی و جستجوی ایده های مورد استفاده معلمان ابتدایی در طرح مساله صورت گرفته است. جامعه این پژوهش کلیه ی معلمان ابتدایی ناحیهی 4 شهرستان کرج در سال تحصیلی 94-95 و دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان سطح کشور است. برای این منظور 201 نفر از معلمان ناحیه چهار کرج، دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه های فرهنگیان شهید بهشتی زنجان، حکیم فردوسی کرج و علامه طباطبایی ارومیه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار اندازه گیری این پژوهش آزمون محقق ساخته ریاضی است، که شامل یک تکلیف طرح مساله نیمه ساختاریافته بر اساس چارچوب استویانوا است. برای بررسی توانایی طرح مساله معلمان ابتدایی و ایده های استخراجی از چارچوب محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور بررسی داده های بدست آمده از 1آزمون، از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد داده ها و میانگین عملکرد) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که هر چند معلمان ابتدایی توانایی طرح مساله دارند ولی بیشتر مسایل طرح شده یک نوع هم گرایی را بین معلمان ابتدایی نشان می دهد و با وجود ایده های جالب و متنوع مطرح شده، سهم ایدههای اصیل و بکر از کل مسایل طرح شده بسیار پایین است و بیشتر مسایل طرح شده در قالب ایده های ساده و ابتدایی قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

طرح مساله ، چارچوب های طرح مساله ، ایده

نویسندگان

محمد فلاح نسیمی

کارشناس ارشد آموزش ریاضی

ابراهیمریحانی
ابراهیم ریحانی

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

محمدجواداسلام پور
محمدجواد اسلام پور

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی