بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شوشتر از نظر کمی و کیفی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 543

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAMB01_052

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شوشتر از نظر کمی و کیفی است. در این تحقیق جامعه آماری، شامل تمامی شهروندانی است که به شهرداری مراجعه کرده و درخواست خود را در سیستم ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کردهاند. با توجه به آمار ارایه شده از سوی سازمان شهرداری شوشتر، در بازه زمانی تحقیق حاضر که تابستان و پاییز سال 1395 بود بطور میانگین ماهانه 2500 نفر به این شهرداری مراجعه و درخواست خود را ثبت کردهاند. مطابق فرمول کوکران حجم نمونه تحقیق 333 نفر بدست آمد. به منظور گردآوری داده ها از پنج پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین میزان پایایی ابزار اندازه گیری نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در این پژوهش پایایی پرسشنامه را مطلوب نشان داده است. بعد از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آنست که نگرش به کارکنان، نگرش به قوانین و مقررات، ادراکات مشتریان از عملکرد شهرداری (کیفیت خدمات) و وضعیت اجتماعی- اقتصادی بر رضایتمندی از عملکرد شهرداری شوشتر تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما ویژگیهای فردی شهروندان بر رضایتمندی از عملکرد شهرداری شوشتر تاثیر مثبت و معناداری ندارد.

نویسندگان

علی شفیق زاده

گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

عزت اله کیانی

گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران