اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه های گوشتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 478

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCARAS02_165

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در این آزمایش تاثیر سطوح مختلف پودر میوه عناب ضایعاتی به همراه یا بدون آنزیم روابیو بر عملکرد رشد و صفات لاشه جوجه های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 320 قطعه جوجه یک روزه گوشتی نر سویه تجاری راس- 308 به 8 تیمار و 4 تکرار و تعداد 10 قطعه جوجه در هر تکرار با میانگین وزنی یکسان تقسیم شدند. تیمارها شامل چهار سطح ضایعات عناب 0)، 4، 7 و10 درصد) و دو سطح آنزیم 0) و 0/1 درصد) بود. داده های به دست آمده به صورت آزمایش فاکتوریل 2×4 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مقایسه شدتد. جوجه ها از سن 1 تا 10 روزگی با جیره دوره آغازین، 11 تا 24 روزگی با جیره دوره رشد و 25 تا 42 روزگی با جیره دوره پایانی تغذیه شدند. محاسبه میزان مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به صورت دوره ای انجام شد. در سن 42 روزگی از هر تکرار دو قطعه جوجه کشتار و قسمتهای مختلف لاشه به طور جداگانه توزینشدند. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای آزمایش اختلاف معنی داری در مقدار مصرف خوراک در دوره های رشد، پایانی و کل دوره داشتند، به طوری که جیره های حاوی عناب مصرف خوراک بالاتری را نشان دادند .(p<0/05) میانگین افزایش وزن جوجه ها تنها در دوره آغازین تحت تاثیر عناب قرار گرفت و آن را افزایش داد .(p<0/05) ضریب تبدیل خوراک تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت(.(p<0/05 استفاده از عناب در جیره به طور معنیداری موجب افزایش درصد سینه و کاهش درصد چربی لاشه گردید .(p<0/05) افزودن پودر ضایعات عناب به جیره جوجه های گوشتی علاوه بر استفاده از مواد و محصولات کشاورزی و پتانسیل های بومی، بدون اینکه تاثیر نامطلوب برصفات عملکردی پرنده داشته باشد، موجب افزایش عضله سینه و کاهش چربی گردید.

نویسندگان

سمیه دیمه

دانشجوی دکتری، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

نظر افضلی

استاد، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

سیدجواد حسینی واشان

دانشیار، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند