اثر پودر میوه عناب با و بدون آنزیم برکیفیت گوشت جوجه های گوشتی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 622

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCARAS02_120

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پودر میوه عناب با و بدون آنزیم برکیفیت گوشت جوجه های گوشتی انجام گرفت. از 320 قطعه جوجه گوشتی یک روزه جنس نر جدایه راس 308 استفاده شد.چهار سطح عناب 0)، 4، 7 و10 درصد) و دو سطح آنزیم 0) و 0/1 درصد) بود. داده های به دست آمده به صورت آزمایش فاکتوریل 2×4 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار مقایسه شدتد. جوجه ها از سن 1 تا 10 روزگی با جیره دوره آغازین، 11 تا 24 روزگی با جیره دوره رشد و 25 تا 42 روزگی با جیره دوره پایانی تغذیه شدند. نسبت انرژی به پروتیین و تراکم مواد مغذی جیره طبق توصیه راهنمای پرورش ودستور العمل این سویه تنظیم شد .در سن 42 روزگی از هر واحد آزمایشی دو قطعه بصورت تصادفی انتخاب و به روش قطع گردنی کشتارگردید. نمونه گیری از گوشت سینه به منظوربررسی پارامترهای ظرفیت نگهداری آب و میزان مالون دی آلدیید در گوشت سینه در روزهای اول، 15 و سی روز بعد از کشتار انجام گرفت. نتایج نشان داد که افزودن پودر میوه عناب تاثیر معنی داری بر نگهداری آب در15 و 30 روزگی بعد از کشتار داشت .(P<0/05) میزان مالون دی آلدیید در گوشت سینه جوجه های تغذیه شده با عناب از تیمار شاهد کمتر بود ولی این اختلاف معنی دارنبود.

نویسندگان

سمیه دیمه

دانشجوی دکتری، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

نظر افضلی

استاد، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند

سیدجواد حسینی واشان

دانشیار، بخش علوم دام، دانشگاه بیرجند