اثربخشی درمان PECS در افزایش ارتباط کلامی و غیرکلامی کودکان مبتلا به اوتیسم شهر کرمانشاه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,063

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PECONF03_050

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش اثربخشی درمان PECS در افزایش ارتباط کلامی و غیر کلامی کودکان مبتلا به اوتیسم در شهر کرمانشاه بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ روش جز پژوهش های آزمایشی با یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه است. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش اموزان مبتلا به طیف اوتیسم در شهر کرمانشاه بودند که در مرکز اختلالات مشغول به تحصیل می باشند و تعداد آنها (40) نفر بدست آمد. تعداد نمونه های مورد بررسی در این پژوهش (24) نفر می باشد که به صورت تصادفی ساده از بین جامعه ی مورد نظر انتخاب و سپس بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (12 نفر تحت درمان پکس و 12 نفر در گروه کنترل) جایگزین شدند. با استفاده از پرسش نامه گارز -2 که ابزاری پایا برای تشخیص و غربال طیف اوتیسم است میزان ارتباط کلامی و غیر کلامی کودکان مبتلا به اوتیسم مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس و به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش 22 تجزیه و تحلیل شدند. مقایسه میانگین انحراف معیار در دو مرحله پیش و پس آزمون و نیز تحلیل داده ها نشان داد که درمان PECS تاثیر معناداری در افزایش ارتباط کلامی و غیر کلامی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم دارند، که می توان نتیجه گرفت درمان پکس روش موثری در افزایش ارتباط کلامی و غیر کلامی کودکان مبتلا به اوتیسم است.

نویسندگان

دنیا زیدعبدی

گروه روانشناسی بالینی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

ایرج صفایی راد

استادیار گروه روانشناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران