تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برتوسعه ی تیم های کاری (مورد مطالعه: دانشگاه الزهرا)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 455

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRMA-4-7_004

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقالهی حاضر در پی سنجش تاثیر برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر توسعهی تیمهای کاری است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- پیمایشی انجام شده، و ماهیتی کاربردی دارد. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی مدیران، سرپرستان، کارشناسان وکارمندان دانشگاه الزهرا به تعداد 435 نفر تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش تصادفی ساده تعداد 204 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامهی مدیریت منابع انسانی استراتژیک گانن و همکاران، (2015) و پرسش نامه ی توسعه ی تیم های کاری ارین و همکاران (2013) می باشد، که پایایی این پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0. 935 تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه ی پژوهش نشان داد که برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی بر توسعه ی تیم های کاری تاثیر قوی دارد. همچنین مشخص شد که استراتژیهای گزینش منابع انسانی بر توسعهی تیمهای کاری در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معناداری ندارد. استراتژیهای آموزش منابع انسانی بر توسعه ی تیم های کاری تاثیر قوی دارد. استراتژی های پاداش ومزایای منابع انسانی بر توسعه ی تیم های کاری تاثیر متوسطی دارد ولی استراتژی های ارزیابی عملکردمنابع انسانی برتوسعه ی تیم های کاری در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معناداری ندارد

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ، تیم ، توسعه تیم های کاری ، کارتیمی

نویسندگان

علی قدسی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژی. عضو غیر هییت علمی مدیریت امور اداری و پشتیبانی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

رامبد باران دوست

استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران

خسرو نادری هشی

مربی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران