بررسی تاثیر آموزش بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف میوه و سبزیجات در زنان روستایی چابهار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 427

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-16-4_009

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد مصرف میوه و سبزیجات نقش محافظتی در مقابلبیماری های عمده بازی می کند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش با استفاده از تیوری رفتار برنامه ریزیشده برمصرف میوه و سبزیجات در زنان روستایی چابهار انجام شد.روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه تجربی مورد شاهدی بود. 152 نفر از زنان به روش نمونه گیری چندمرحله ای از بین روستاهای بخش مرکزی چابهار انتخاب شدند.داده ها در دو مقطع زمانی قبل و بعد از آموزشاز طریق پرسشنامه جمع آوری شد. آموزش شامل یک جلسه بحث گروهی ، یک جلسه سخنرانی، یک کتابچهآموزشی و یک پوستر آموزشی توسط رابطین برای گروه مداخله اجرا شد.داده ها توسط نرم افزار spss نسخه19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی زنان شرکت کننده در این مطالعه 26/66 با انحراف معیار 6/72 بود. اختلاف معنی داری از لحاظ ویژگی های دموگرافیک در دو گروه مشاهده نگردید. در گروه مداخله تغییرات معنی داری در تماممتغیرهای مورد مطالعه ایجاد شد در حالیکه این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود.تغییر ساختارهای نگرش وقصد رفتاری مجموعا 12 % رفتار و هنجارهای انتزاعی ،آگاهی و کنترل رفتاری درکشده باهم 25 % از قصد مصرف میوه و سبزیجات را پیش بینی کردند.نتیجه گیری: مداخلات آموزشی طراحی شده بر اساس تیوری رفتار برنامه ریزی شده در این مطالعه باعثارتقای قصد و رفتار مصرف میوه و سبزیجات در زنان روستاهای چابهارگردید. اما میزان تغییر رفتار کمتر ازتغییر قصد رفتاری بود. این موضوع بار دیگر نشان می دهد که هر قصدی نمی تواند منجر به رفتار شود و بایستیدر راستای تغییر رفتار موانع رفتاری نیز مورد توجه قرار گیرد و در مداخلات آموزشی حتما اقداماتی در اینراستا صورت گیرد.

کلیدواژه ها:

میوه و سبزیجات ، تیوری رفتار برنامه ریزی شده ، زنان ، آموزش

نویسندگان

احسان موحد

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت،جیرفت ،ایران

سمیه علیزاده

دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد،یزد ،ایران

محمدسعید جدگال

دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد،یزد ،ایران

ایرج ضاربان

دانشیار گروه بهداشت عمومی وآموزش بهداشت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان،زاهدان،ایران