تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری سازمانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 779

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC14_264

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

امروزه با اطمینان کامل می توان ادعا کرد که شناسایی و استفاده از هوش سازمانی می تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها متمایز نماید.[18] هوش سازمانی یکی از مولفه هایی است، که مدیران عصر حاضر بایستی با دارا بودن آن بتوانند با کسب دانش عمیق نسبت به همه عوامل محیطی، باعث هوشمندی سازمان باشند.[11] لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان فرمانداری شهرستان تاکستان انتخاب شده است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1396 و نمونه انتخابی در این تحقیق 55 نفر است و از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. بر طبق نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی بر روی هفت مولفه انتخابی هوش سازمانی (سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکرد، چشم انداز استراتژیک ) همه این مولفه ها به عنوان مولفه های اصلی شناسایی شده اند و از طریق آزمون T مشخص گردید که هریک از این شاخصها و در مجموع هوش سازمانی بر بهره وری سازمانی تاثیر مثبت دارند.

نویسندگان

ابوالفضل رحمانی

کارشناس تولید و بهره وری فرمانداری شهرستان تاکستان