اثر محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن مرواریدی تحت تنش خشکی در سیستان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 496

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICULTURE01_101

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین محصولات کشاورزی که در برابر خشکسالی و شرایط نا مناسب آب و هوایی نیز مقاوم است، ارزن می باشد. عنصر روی از جمله عناصر ضروری برای رشد گیاه است که در تشکیل اسید ایندول استیک دخالت دارد و میتواند تاثیر تنش خشکی بر رشد گیاه را تخفیف دهد. به منظور بررسی تنش خشکی و اثر محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن مرواریدی، آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه آموزشی دانشگاه زابل واقع در چاه نیمه انجام شد. نتایج نشان داد که برهمکنش تنش خشکی و محلول پاشی عنصر روی بر ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین( 208/58 کیلوگرم در هکتار) و کمترین( 57/94 کیلوگرم در هکتار) عملکرد دانه به ترتیب تحت شرایط تخلیه 10 درصد رطوبت قابل استفاده خاک و محلولپاشی یک در هزار کود نانو و شرایط تخلیه 70 درصد رطوبت قابل استفاده خاک و عدم محلول پاشی کودی حاصل شد. به طور کلی محلول پاشی دو در هزار عنصر روی تحت شرایط تخلیه 10 درصد رطوبت قابل استفاده خاک برای کشت در منطقه مناسب است

نویسندگان

امین پورکرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

علیرضا اصغری

دانشیار دانشگاه زابل گروه زراعت

علیرضا سیروس مهر

استادیار دانشگاه زابل گروه

محمود رمرودی

دانشیار دانشگاه زابل گروه زراعت