بررسی میزان پرولین در برخی از ژنوتیپ های جو زراعی Hordeum vulgare L در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 405

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF08_104

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق تغییرات میزان پرولین در 20 رقم جو زراعی در سطوح مختلف تنش الگوی سرمای دیررس بهاره مورد بررسی قرار گرفت. که به صورت آزمایش تجزیه مرکب در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در اتاقک های ویژه رشد و سرما در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در طی سال های 95-96 اجراء شد. دراین آزمایش 20 ژنوتیپ جو و مکان شامل چهار سطح دمایی 8+، 2+، -2 بوده است. نتایج نشان داد که میزان پرولین با کاهش دما دچار تغییرات متفاوتی در ارقام مختلف می شود در جدول تجزیه واریانس داده ها مشاهده شد که اثر متقابل معنی داری بین تنش سرما و نوع رقم در میزان پرولین وجود دارد نتایج مقایسه میانگین این اثرات نیز نشان داد که مقدار پرولین در اکثر ارقام با کاهش دما تا ͦC رو به کاهش است. لکن در فاصله صفر تا -2 ͦC سیر صعودی پیدا می کند. بدین ترتیب رقمی که بیشترین میزان پرولین راتولید کرده باشد به عنوان رقم متحمل به سرما شناخته شود یافته های بسار مهم این تحقیق این است که رقمی که بیشترین میزان پرولین را تولید کرده، یک رقم بهاره است و می توان نتیجه گرفت که سازوکارهای تحمل به تنش سرمایه بهاره، متفاوت از نیازهای مربوط به تحمل به تنش سرمای زمستانه است.

کلیدواژه ها:

جو زراعی ، الگوی تنش سرمای دیررس بهاره ، پرولین

نویسندگان

کوثر حق پناه

دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سید رضاقلی میرفخرایی

استادیار گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مصطفی خدادادی

فارغ التحصیل دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

سحر شمسی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران