بررسی تاثیر سلامت روحی و جسمی بر افزایش تعالی سازمانی کارکنان اداره کل دادگستری استان اردبیل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 472

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VALIASR04_129

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بررسی تاثیر سلامت روحی و جسمی بر افزایش تعالی سازمانی کارکنان اداره کل دادگستری استان اردبیل می باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگی می باشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه (کارکنان اداره کل دادگستری استان اردبیل) می باشند که تعداد آنها برابر 140 نفر می باشد. روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش تصادفی ساده است. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است. که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر 103 بدست آمده است. برای سنجش متغیرهای سلامت جسمی و روحی از پرسشنامه های استاندارد 28 و 8 سوالی و تعالی سازمانی 50 سوالی با طیف لیکرت و استاندارد استفاده شده است. آزمون های روایی و پایای این پرسشنامه ها انجام گرفته اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون رگرسیون چند گانه و ساده انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی از آن است.که ابعاد سلامت روحی (علایم جسمانی، علایم اضطرابی و بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی و علایم افسردگی) و سلامت جسمی بر افزایش تعالی سازمانی در کارکنان اداره کل دادگستری استان اردبیل تاثیر مثبت معنی داری وجود دارد

کلیدواژه ها:

سلامت روحی و جسمی ، افزایش تعالی سازمانی ، اداره کل دادگستری استان اردبیل

نویسندگان

حمیرا سید موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

حسین منفرد

استادیار گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

مهدی حسینی

مربی، دکتری مدیریت دولتی، - گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی نوین، اردبیل، ایران