رابطه توانایی های ادراکی - حرکتی با کارکردهای اجرایی (حافظه کاری) در میان دانش آموزان کم توان ذهنی پسر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,320

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO02_025

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین توانایی های ادراکی - حرکتی با کارکردهای اجرایی (حافظه کاری) در میان دانش آموزان کم توان ذهنی پسر درشهر تهران بود. طرح این تحقیق توصیفی و از نوع (پیمایشی، مشاهده ای) کمی بود. نمونه آماری این تحقیق تعداد n=15 دانش آموزان کم توان ذهنی در رده ی سنی 6-14 سال بود. بدین ترتیب از نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ و از مقیاس لینکلن - اوزرتسکی و آزمون وکسلر IV حافظه عددی برای سنجش توانای ادراکی – حرکتی و حافظه فعال استفاده شد. به منظور مقایسه میانگین های توانایی های ادراکی- حرکتی و خرده مقیاس های آن از آزمون t مستقل استفاده شد. به منظور بررسی ارتباط بین توانایی های ادراکی- حرکتی و حافظه کاری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس نتایج این آزمون بین میانگین توانایی های ادراکی- حرکتی و خرده مقیاس های آن (هماهنگی عمومی ایستا، هماهنگی عمومی پویا، هماهنگی دستی پویا، سرعت حرکت، حرکت های هم زمان- متقارن و حرکت های ناهم زمان- نامتقارن در دختران تفاوت معنی داری وجود نداشت؛ میانگین حافظه کاری پسران 52/53 بود. اما لازم به ذکر است که حداقل سطح معناداری در آزمون فرضیه های مربوطه 0/05 در نظر گرفته شد

نویسندگان

فرشته نزری ترازک

کارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش رفتارحرکتی از دانشگاه علامه طباطبایی

زهرا سلمان

هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی