نقش ویژگی های شخصیتی کارکنان در رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی کارکنان ( مطالعه موردی: شهرداری بندرعباس)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 410

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSECONF03_143

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف تعیین تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی با نقش میانجی ویژگی های شخصیتی کارکنان انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شهرداری بندرعباس است، نمونه حاضر در این پژوهش 300 نفر از کارکنان که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش داده های این پژوهش، استفاده از پرسشنامه های استاندارد برای هر متغیر و شامل پرسشنامه های سبک رهبری تحول آفرین (20 سوال)، ویژگی شخصیتی کارکنان ( 60سوال ) و تعهد سازمانی (24 سوال ) است. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری انجام گرفت. تحلیل و بررسی ها نشان می دهد به طور کلی مقادیر شاخص های کلی برازش مدل اندازه گیری این پژوهش کاملا از وضعیت قابل قبولی برخوردار است. نتایج نشان می دهد بین سبک رهبری تحول آفرین و ویژگی شخصیتی کارکنان رابطه مستقیم (0.80) و معناداری وجود دارد و همچنین بین سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی رابطه مثبت (0.94) و معنادار وجود دارد و در نهایت بین ویژگی شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی رابطه مستقیم (0.55) و معنادار می باشد نتایج پژوهش نشان دهنده نقش میانجی ویژگی های شخصیتی کارکنان بین سبک رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی (0.44) است.

کلیدواژه ها:

سبک رهبری تحول آفرین ، تعهد سازمانی ، ویژگی های شخصیتی

نویسندگان

محمد امین نظامی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، کارشناس عمران شهرداری بندرعباس

آلما فرامرزی

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (خط مشی گذاری و تصمیم گیری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان