طراحی مدل راهبردی ورزش همگانی استان مازندران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 454

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KPIP11_135

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان مازندران با تاکید بر دستگاههای اجرایی بود. با توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضر بر اساس هدف از جمله تحقیقات کاربردی و بر اساس روش های گردآوری اطلاعات از جمله تحقیقات توصیفی-پیمایشی است که به صورت میدانی انجام گرفته است و در حیطه مطالعات استراتژیک قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ی مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی استان بود (N=62) ، نمونه گیری به صورت تصادفی ساده نسبی از همه سازمان ها انجام گرفت. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT استفاده شد که در مجموع 2 پرسشنامه شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه تعیین میزان تاثیر نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان مازندران بود. روایی محتوایی پرسش نامه های مورد نظر پس از اعمال نقطه نظرات اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بیش از α=0/78 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت ارایه داده های توصیفی از شاخصهای آماری فراوانی، درصد فراوانی و رسم نمودار و جداول استفاده شد و جهت تجزیه تحلیل دادهها در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون KMO مناسب بودن سیوالات بررسی شد که نتایج آزمون حکایت از مناسب بودن سیوالات داشت. به منظور رتبه بندی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها از آزمون رتبه ای فریدمن و خی-دو استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اولویت بندی نقاط قوت (χ2=67/62)، نقاط ضعف (χ2=99/35)، فرصتها (χ 2=135/18) و تهدیدات (χ2=32/78) توسعه ورزش همگانی استان تفاوت معناداری وجود دارد (Sig=0/01) و به طور کلی 20 نقطه قوت، 26 نقطه ضعف، 21 فرصت و 18 تهدید برای توسعه ورزش همگانی استان شناسایی شد؛ همچنین با توجه به نتایج ماتریس داخلی و خارجی، توسعه ورزش همگانی در منطقه محافظه کارانه قرار دارد که برای آن 6 استراتژی تدوین شد.

نویسندگان

نیلوفر آزادی

دانشجو دکتری گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز