بررسی اثر برخی از فاکتورهای محیطی بر پارامترهای منحنی شیردهی گاومیش

سال انتشار:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

318

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIB03_081

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

به این منظور بررسی اثرات سال و فصل زایش و گله بر پارامترهای منحنی شیردهی گاومیش از 73169 رکورد تولید شیر روز آزمون گاومیش های شکم اول که توسط مرکز اصلاح نژاد دام جمع آوری گردید، استفاده شد. جهت برآورد منحنی شیردهی از مدل وود استفاده گردید. بر اساس میزان شیر تولیدی در روزهای مختلف تولید و با استفاده از مقادیر مختلف آغازین، هر یک از پارامترهای منحنی شیردهی با استفاده از نسخه 9/1 نرم افزار SAS و رویه NLINبرآورد شدند. نتایج نشان داد، میانگین این پارامترها مدل وود شامل، a، b و c بترتیب برابر 2/36، 0/656 و 0/0009 برآورد گردید و زمان رسیدن به اوج شیردهی برای گاومیش های شکم اول از 11 تا 298 روز برآورد گردید که متوسط آن 84 روز می باشد و تولید شیر در این زمان که تولید در اوج شیردهی است 8 کیلوگرم می باشد. تمام پارامترهای و شاخص ها بجز b تحت تاثیر فصل قرار گرفت (0/05> P). بیشترین تولید در زمان اوج تولید با 8/78کیلوگرم در پاییز بدست آمد و کمترین تولید در فصل بهار برآورد گردید (0/05> P). اوج زمان تولید شیر در فصل بهار ، تابستان، پاییز و زمستان بترتیب 72، 93، 85 و 70 روز بدست آمد که دارای اختلاف معنی داری با هم هستند (05/0> P). بترتیب بیشترین و کمترین تداوم شیردهی به فصول تابستان و بهار تعلق دارد (0/05> P). تمامی پارامترهای مدل وود و شاخص های شیردهی گاومیش تحت تاثیر اثر سال زایش، گله، اثر متقابل آنها قرار دارند (0/05> P). مطالعه منحنی شیردهی در دام های شیرده به دلایل گوناگون حایز اهمیت است. لذه می توان با استفاده از منحنی شیردهی و تعیین اجزای شیردهی اقدام به برنامه ریزی جهت تغذیه و مدیریت گاومیش ها نمود

نویسندگان

عباسمسعودی
عباس مسعودی

دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

آذرراشدی ده صحرایی
آذر راشدی ده صحرایی

دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

زینبپورآزادی
زینب پورآزادی

دانشجوی دکتری گروه علوم دامی دانشگاه رامین خوزستان