اثربخشی آموزش مهارت برقراری رابطه جنسی بر رضایت جنسی زنان متاهل جوان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 1 شهر تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 593

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCE01_120

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت برقراری رابطه جنسی بر رضایت جنسی زنان متاهل جوان شهر تهرانانجام شد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گرداوری دادهها شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل کلیه زوجین جوان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 1 شهر تهران در سال1395 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک خانه سلامت در منطقه 1 شهر تهران انتخاب شد و از بینافرادی که به این مرکز رجوع کردند و رضایت زناشویی کمتری نسبت به بقیه افراد داشتند 30 نفر انتخاب و سپس به طورتصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسشنامه رضایت جنسی لارسون و همکاران (1998)به منظور گرداوری دادهها استفاده شد. پایایی و روایی این ابزار توسط پژوهشگران متعددی پیشتر به تایید رسید و در اینپژوهش نیز به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛ همچنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوااستفاده شد که یافته ها بیانگر روا و پایا بودن ابزار اندازه گیری بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین وانحراف معیار) و استنباطی (مانکوا) استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت برقراری رابطه جنسی بر رضایت جنسیزنان متاهل جوان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 1 شهر تهران تاثیر دارد.

نویسندگان

نازنین خوشبخت

فارغ التحصیل ارشد روانشناسی، گرایش خانوادهدرمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سمیه قربانعلی الله یاری

کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران