CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی آموزش مهارت برقراری رابطه جنسی بر رضایت جنسی زنان متاهل جوان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 1 شهر تهران

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش مهارت برقراری رابطه جنسی بر رضایت جنسی زنان متاهل جوان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 1 شهر تهران
شناسه ملی مقاله: ICPCE01_120
منتشر شده در کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

نازنین خوشبخت - فارغ التحصیل ارشد روانشناسی، گرایش خانوادهدرمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سمیه قربانعلی الله یاری - کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

خلاصه مقاله:
این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت برقراری رابطه جنسی بر رضایت جنسی زنان متاهل جوان شهر تهرانانجام شد. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گرداوری دادهها شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل کلیه زوجین جوان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 1 شهر تهران در سال1395 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک خانه سلامت در منطقه 1 شهر تهران انتخاب شد و از بینافرادی که به این مرکز رجوع کردند و رضایت زناشویی کمتری نسبت به بقیه افراد داشتند 30 نفر انتخاب و سپس به طورتصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسشنامه رضایت جنسی لارسون و همکاران (1998)به منظور گرداوری دادهها استفاده شد. پایایی و روایی این ابزار توسط پژوهشگران متعددی پیشتر به تایید رسید و در اینپژوهش نیز به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد؛ همچنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوااستفاده شد که یافته ها بیانگر روا و پایا بودن ابزار اندازه گیری بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین وانحراف معیار) و استنباطی (مانکوا) استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش مهارت برقراری رابطه جنسی بر رضایت جنسیزنان متاهل جوان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 1 شهر تهران تاثیر دارد.

کلمات کلیدی:
رابطه جنسی، رضایت جنسی، روابط زناشویی، زنان متاهل جوان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/734047/