تاثیر تجویز صفاقی نالوکسان بر اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره هگزانی گلهای حرارت دیده پایه ماده گیاه شاهدانه( Cannabis sativa ) در موش صحرایی نر نژاد ویستار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOC01_265

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

کانابینوییدهای گیاهی دکربوکسیله می توانند با فعالسازی گیرنده های کانابینوییدی ) CB1 و CB2 ( سیستم اندوکانابینوییدی را فعال کنند. سیستم اندوکانابینوییدی با سیستم اپیوییدی بر همکنش دارد. هدف این تحقیق بررسی اثر برهمکنش کانابینوییدهای گیاهی دکربوکسیله و نالوکسان در سطح سیستمیک بر شدت احساس دردهای شیمیایی، حرارتی و حجم ادم التهابی است. در این مطالعه تجربی از موشهای صحرایی نر بالغ ویستار ) 200 تا 250 گرم( استفاده شد. برای بررسی اثر برهمکنش با سیستم اوپیوییدی، تجویز درونصفاقی دوز mg/kg50 عصاره هیدروالکلی، دوز mg/kg2 نالوکسان و تجویز همزمان عصاره و نالوکسان انجام شد. برای سنجش آستانه درد حرارتی از آزمون پرش دم و برای سنجش شدت درد شیمیایی از آزمون فرمالین استفاده شد. برای سنجش میزان ادم التهابی حجم پا قبل از تجویز و یک ساعت پس از تزریق کف پایی فرمالین، به روش پلتیسومتری اندازه گیری شد.تجویز صفاقی عصاره به همراه نالوکسان منجربه ا فزایش آستانه درد حرارتی ) 0.05P > ( و کاهش شدت درد شیمیایی ) 0.01P > ( در مقایسهب ا تجویز صفاقین الوکسان شدها ست. همچنین تجویز درون صفاقی عصاره به تنهایی و همراه بان الوکسان، حجم ا دم التهابی پا را کاهش داد ) 0.001P > (. با توجه به اینکه تجویز نالوکسان توانسته است اثر ضد دردی عصاره هگزانی را تضعیف نماید گمان می رود کانابینوییدهای گیاهی دکربوکسیله موجود در عصاره با فعالکردن گیرنده های CB1 و CB2 با گیرنده های اوپیوییدی مسیر درد برهمکنش دارند و عصاره بخشی از تاثیر خود را بر درد از طریق این گیرنده ها اعمال نموده است.

نویسندگان

کیهان فرهادی مقدم

دانشجوی پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

پریسا ابراهیمی

دانشجوی پزشکی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

محمدرضا شهرکی

استاد، گروه فیزیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.