سمیت اسانس شوید، زیره و اکالیپتوس روی شپشه ی قرمز ارد Tribolium castaneum (Herbest)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 212

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NFRANR01_378

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

استفاده ی گسترده از آفت کش های مصنوعی سبب پیامدهای منفی مانند مقاومت به حشره کش هاف سمیت برای موجودات غیر هدف، باقی مانده ی سموم و آلودگی زیست محیطی شده اند. برخی متابولیت های ثانویه گیاهی از قبیل اسانس ها می توانند به صورت تدخینی، تماسی و گوارشی روی حشرات اثر گذاشته و باعث دور کردن و یا کاهش رشد روی حشرات شوند شپشه ی قرمز ارد Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) یکی از آفات مخرب برای محصولات انباری است و باعث زیان قابل توجهی به کیفیت و کمیت دانه های ذخیره ای می شود. با توجه به اهمیت استفاده از آفت کش های زیستی، هدف این پژوهش مطالعه فعالیت حشره کشی اسانس های استخراج شده از بذر گیاهان شوید ،Anethum graveolens، زیره سبز Cuminum ciminum و اکالیپتوس Eucalyptus globulus روی لاروهای 15 تا 18 روزه شپشه آرد در شرایط ازمایشگاهی بود. لاروهای آفت در شرایط دمایی 1±29 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 60 درصد و تاریکی پرورش داده شدند. غلظت های 20-2 درصد اسانس های مورد مطالعه با استفاده از آب و تویین 80 درصد به عنوان امولسیون کننده آماده شد و به خوبی با آرد گندم مخلوط شدند. برای تیمار شاهد، آب مقطر با آرد گندم مخلوط شد. پس از 10 دقیقه، تعداد 10 عدد لارو داخل هر پتری دیش گذاشته شد. پس از 12، 24، 48 ساعت ،میزان مرگ و میر لاروها شمارش د. میزان LC50 برای اسانس شوید، زیره و اکالیپتوس 12، 24، 48 ساعت پس از تیمار روی لاروها به ترتیب 15/76، 6/14، 4/48، 19/28، 7/94، 5/33 و 7/44، 6/18، 4/94 درصد محاسبه شد. نتایج این بررسی بیان می کند که با افزایش زمان، اسانس هر سه گیاه باعث افزایش میزان مرگ و میر لاروها می شود و می توانند در جهت حفاظت از محصولات ذخیره ای علیه آفات انباری مورد استفاده قرار گیرند. از آنجایی که ترکیبات گیاهی خصوصا اسانس ها سازگار با محیط زیست هستند محصولات مطالعات بیشتر جهت تشخیص، جداسازی و تجاری سازی مواد فعال زیستی که دارای خواص حشره کشی هستند توصیه می شود.

نویسندگان

مرتضی شهریاری

دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل ایران

نجمه صاحب زاده

استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل ایران

آرش زیبایی

استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگا گیلان رشت ایران