بررسی رابطه بین هوش سیاسی با عملکرد شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 433

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH01_070

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش سیاسی و عملکرد شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز است. نوع تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، همبستگی است و به روش میدانی انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز می باشد(220 : N). نمونه ی آماری با توجه به جدول مورگان، 136کارشناس در نظر گرفته شدکه به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 20 سوالی هوش سیاسی(دوستار و همکاران،1393) و پرسشنامه 20 سوالی عملکرد شغلی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رسم نمودارها) و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونف جهت تعیین توزیع طبیعی داده ها ، ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق در نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بین هوش سیاسی و تمام ابعاد آن و عملکرد شغلی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

هوش سیاسی ، عملکرد شغلی ، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اهواز

نویسندگان

باقر سبحانی جو

کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران

محمد خیبری

دانشیار دانشگاه تهران