جهانی شدن در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه ج.ا.ا)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 357

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QPSS-4-15_002

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

در جمهوری اسلامی ایران مسیله توسعه به صورت برنامه های پنجساله برنامه ریزی و دنبال میشود و به این لحاظ برنامه های توسعه تصویب شده مهمترین سند توسعه در ج.ا.ا تلقی میشوند که قبل از هر چیز دیگر باید موضوع تحقیق درباره ی توسعه باشند. پژوهش حاضر به بررسی نحوه نگرش به جهانی شدن در برنامه های توسعه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته است. سوال اصلی تحقیق اینگونه مطرح شده است: چه نسبتی بین جهانیشدن و توسعه در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد این سوال در قالب چهار سوال فرعی زیر دنبال شده است: الف) هر یک از برنامه های توسعه چه دیدگاهی نسبت به جهانی شدن دارند ب) ابعاد مختلف جهانی شدن، در هر یک از برنامههای توسعه چگونه مطرح شده است ؛ ج) در مقام مقایسه چه تفاوتها و شباهتهایی بین برنامه های توسعه، ازنظر نگاه به جهانی شدن و توسعه، وجود دارد د) مواد دارای دیدگاه منفی نسبت به جهانی شدن، در هر یک از برنامه های توسعه از لحاظ ابعاد جهانی شدن، در کدامیک از ابعاد موردنظر قرار میگیرند روش تحقیق، تحلیل محتوا انتخاب شده است و جامعه آماری تحقیق متن برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه انتخاب شده است و برای بررسی دقیقتر از نمونه گیری اجتناب شده است. برای تجزیه وتحلیل نیزاز آمار توصیفی استفاده شده است.

نویسندگان

قاسم میسایی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

حشمت اله فلاحت پیشه

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

فایز دین پرست

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی