بررسی تاثیر توجه پایدار لکوموتیورانان در وقوع حوادث ریلی :مطالعه موردی لکوموتیورانان ناحیه تهران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 715

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC16_366

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

مرور ادبیات ن شان میدهد توجه پایدار لکوموتیوران به عنوان ا سا سی ترین بعد توجه در این شغل معرفی شده و علت ا صلی تمامی حوادث عبور از سیگنال عدم توجه پایدار و هو شیاری لکوموتیوران معرفی شده است. هدف این پروژه بررسی نقش توجه پایدار لکوموتیوران در وقوع حوادث ریلی است.روش پژوهش حاضر عل6ی-مقایسهای و نمونه آماری شامل 56 لکوموتیوران راه آهن ناحیه تهران میباشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون کامپیوتری توجه پایدار WAFV ، پرسشنامه دموگرافیک و کارنامه ایمنی لکوموتیورانان بود. نتایج نشان میدهد میان ویژگیهای جمعیت شناختی لکوموتیورانان اعم از سن و تجربه آنها و وقوع حوادث در سابقه آنها رابطهای وجود ندارد از طرفی میان سن و توجه پایدار لکوموتیورانان رابطه معناداری وجود دارد به طوری که با افزایش سن توجه پایدار آنها نیز افزایش مییابد و رابطه میان تجربه کاری لکوموتیورانان و توجه پایدار آنها نیز مثبت و معنادار است. مقایسه سطح توجه پایدار در دو گروه لکوموتیوران باحادثه و بدون حادثه نشان میدهد لکوموتیورانان باحادثه از توجه پایدار کمتری نسبت به لکوموتیورانان بدون حادثه برخوردار هستند.

نویسندگان

بهاره هانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتضی باقری

استادیار دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

وحید صادقی فیروزآبادی

استادیار دانشکده روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی