بررسی رابطه بین فرهنگ ملی و اخلاق حرفه ای در سازمان شهرداری شهرستان رشت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 331

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEUCONF02_215

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1397

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ ملی و اخلاق حرفه ای در سازمان شهرداری شهرستان رشت است. متغیر مستقل تحقیق فرهنگ ملی بوده و متغیر وابسته تحقیق اخلاق حرفه ای است. مدل تحقیق بر گرفته از گوپتا در سال 2011 می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان شهرداری شهرستان رشت به تعداد 500 نفر است. حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی مشخص خواهد شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه ی محدود برابر با 217 نفر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت است.روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از 70/0 است. نتایج تحقیق نشان داد که بین فرهنگ ملی و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد. بین مرد سالاری و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد. بین اجتناب از عدم اطمینان و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد. بین فردگرایی و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد. بین فاصله طبقاتی و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری وجود دارد.

نویسندگان

معصومه گلشن فلاح آبادی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی