تجزیه و تحلیل چندمتغیره برای صفات مرفولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن درارقام بومی و اصلاح شده برنج

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 502

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-43-2_007

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

بررسی خصوصیات کمی جوامع گیاهی همواره برای اصلاح کنندگان گیاهی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است در این مطالعه تعداد 110 ژنوتیپ برنج شامل 39 رقم بومی ایرانی 20رقم اصلاح شده ایرانی و 51 رقم اصلاح شده خارجی از نظر 14 صفت زراعی در قالب طرح لاتیس مستطیل در موسسه تحقیقات برنج کشور رشت مورد بررسی قرار گرفتند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود دارد که دلالت بر وجود تنوع ژنتیکی بالا در بین آنها می باشد ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه بیشترین ضریب همبستگی را با تعداد پنجه بوته دارا بوده rp=0/699 و rg=0/711 و پس از آن صفات عملکرد تک خوشه rp=0/544 و rg=0/572 و تعداد دانه پر در خوشه rp=0/454 و rg=0/455 قرار داشتند نتایج حاصل از تجزیه به عامل ها نشان داد که هفت عامل اصلی و مستقل به نام های تیپ خوشه،عملکرد،طول،شکل بوته،شکل برگ،ریشک و دانهف 77/68 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه می نمایند همچنین ضریب KMO برابر با 0/64 بود که بیانگر مزیت نسبی استفاده از تجزیه به عامل ها بود تجزیه خوشه ای به روش حداقل واریانس وارد ارقام را در سه گروه و صفات را در شش گروه قرار دارد صحت گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای با انجام تجزیه تابع تشخیص خطی در حدود 95و91 درصد برای گروه بندی ارقام و صفات بود نتایج تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای یکدیگر را تایید نمودند

کلیدواژه ها:

تنوع ژنتیکی ، ارقام بومی و اصلاح شده ، تجزیه به عامل ها ، تجزیه خوشه ای

نویسندگان

دینا کبریایی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

بابک ربیعی

دانشیاردانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

دانشیاردانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان