بررسی تاثیر رقم، تلقیح بذر با تیوباسیلوس و اشکال مختلف کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 341

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-41-3_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر تلقیح و عدم تلقیح بذر با تیوباسیلوس و شکل مصرف کود نیتروژن (اوره و سولفات آمونیوم ) بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزای پاییزه (اوکاپی ، اس ال ام 046 و ریجنت * کبری )، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. رقم ریجنت * کبری با متوسط عملکرد دانه 4400 کیلوگرم در هکتار نسبت به دو رقم اوکاپی و اس ال ام 046 بترتیب با عملکرد دانه 4261 و 3709 کیلوگرم در هکتار برتری داشت . تاثیر تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد کلزا و برخی صفات معنی داری بود. در تیمار تلقیح بذر با تیوباسیلوس متوسط عملکرد دانه 4390 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار عدم مصرف 12.2 درصد افزایش داشت . تاثیر مصرف تیوباسیلوس بر طول ساقه اصلی ، تعداد غلاف در ساقه اصلی و شاخه فرعی و تعداد برگ در هر بوته معنی دار و روی سایر صفات معنی دار نبود. در تیمار مصرف کود اوره عملکرد دانه معادل 4215 کیلوگرم در هکتار بود که نسبت به تیمار مصرف سولفات آمونیوم با میانگین عملکرد 4031 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری نشان نداد. اثرات متقابل بین مصرف و عدم مصرف تیوباسیلوس و رقم برای صفات عملکرد دانه ، طول شاخه فرعی و طول غلاف در شاخه فرعی معنی دار شد.

نویسندگان

سعید شرفی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود،

حمید عباس دخت

استادیاردانشگاه صنعتی شاهرود،

محمدرضا چایی چی

دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

محمدرضا اردکانی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج