بررسی بیان ژن های جو در پاسخ به تنش اسمزی با استفاده از فن آوری درشت آرایه

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 402

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJFCS-41-1_004

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

جو (.Hordeum vulgare L) گیاهی مدل برای بررسی های ژنتیکی و فیزیولوژیکی است .تنش های غیرزیستی مانند خشکی ، رشد و توسعه گیاه را کاهش می دهند. هدف این آزمایش شناسایی ژن های پاسخ دهنده به تنش اسمزی با استفاده از فن آوری درشت آرایه (دارای 13050 cDNA) بود. در این آزمایش از برگ 5 ژنوتیپ جو در دو شرایط تنش و بدون تنش و در سه زمان 1، 3 و 7 روز پس از اعمال تنش RNA استخراج شد. پس از اندازه گیری بیان ژن ها و تجزیه واریانس داده ها، اثر شرایط در 744 ژن معنی دار بود. تجزیه مولفه های اصلی بر روی ماتریس اثر برهمکنش ژن 3 شرایط نشان داد ژن هایی که در متابولیسم چربی ، مسیر پاسخ به تنش و متابولیسم اسید آمینه فعال هستند، در این آزمایش به تنش پاسخ داده اند. با انجام این تجزیه بر روی ماتریس اثر برهمکنش ژن 3 شرایط 3 ژنوتیپ و اثر برهمکنش ژن 3 شرایط 3 زمان ژن های به دست آمده بیشتر مربوط به تنش ، متابولیسم هورمون و متابولیسم اسید آمینه بودند. پرتعدادترین گروه های ژنی پاسخ دهنده به تنش مربوط به ژن های دی هایدرین و پروتیین های انتقال دهنده لیپید بودند.

کلیدواژه ها:

بیان ژن ، تنش اسمزی ، جو ، ژن های پاسخ دهنده و درشت آرایه

نویسندگان

حسینعلی رامشینی

دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

علی اکبر شاه نجات بوشهری

دانشیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

سیدعلی پیغمبری

دانشیارپردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران

منصور امیدی

استادپردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران