فرصتها و تهدیدهای فراروی ایران در صورت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMAR01_005

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

پژوهش جاری، پیامدها و تاثیرات سیاست همسایگی اتحادیه اروپا را بر توسعه و امنیت ایران، درصورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار میدهد. با توجه به اینکه ایران از مهمترینکشورهای همسایه ترکیه بوده و نقطه ثقل امنیت منطقه به حساب می آید، هر گونه تغییر در آن تواند بر میامنیت منطقه تاثیر بگذارد. با طرح این سوال که؛ الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا چه نوع تاثیری بر امنیت وایرانتوسعه خواهد گذاشت فرض را بر آن نهادیم که با توجه به سطح توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادیکشورهای عضو اتحادیه و اتخاذ سیاست همسایگی، تحقق امر فوق، یعنی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا،زمینه را برای ارتقای امنیت و توسعه بیشتر کشورهای منطقه، از جمله ایران فراهم خواهد نمود. در اینپژوهش با روش تحلیلی-توصیفی سعی گردید، تا جوانب مختلف پیامدها و تاثیرات آن بررسی و موردتجزیه و تحلیل قرار داده شود. در نهایت اینکه اتحادیه اروپا بر اساس سیاست همسایگی که در سال 2004اتخاذ نمود، روابطش را با همسایگان جدید بر اساس قواعد و ضوابط رفتاری و هنجاری تنظیم خواهدنمود. و به خاطر آنکه حفظ وضع موجود، یعنی ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی، دستور کار اصلیسیاست های اتحادیه را شامل می شود، به ناچار مجبور خواهد گردید تا زمینه های توسعه و رشد اقتصادی وامنیتی را در تمام همسایه های خویش تامین و تضمین نماید. به عبارتی دیگر، اتحادیه اروپا بر اساس اهدافاعلانی خود در صدد است تا کمربندی از کشورهای دوست همسایه را به دور خود ایجاد نماید. و رشد،ثبات و امنیت کشورهای همسایه، در واقع رشد، ثبات و امنیت در داخل اتحادیه اروپا را به همراه خواهد.داشت

نویسندگان

ریباز قربانی نژاد

دکتری جغرافیای سیاسی، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

عبدالرضا فرجی راد

دکتری جغرافیای سیاسی، دانشیار جغرافیای گروه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

عبدالله مهربان

دانش آموخته دکتری مطالعات دانشگاه تهران