تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر توان هوازی و افسردگی در زنان جوان معلم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,398

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CASS01_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

افسردگی یکی از مسایل مهمی است که سلامت نوع بشر را تهدید می کند و چنان گسترش وسیعی دارد که در میان ناراحتی های روانی می تواند به عنوان سرماخوردگی معمولی تصور شد. در این تحقیق تاثیبر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان افسردگی زنان جوان معلم دچار به افسردگی متوسط در شهرستان بجنورد مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی ها شامل سی معلم جوان زن با افسردگی متوسط بودند که به طور تصادفی بهدو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته سه جلسه در هفته با شدت 70% حداکثر ضربان قلب ذخیره تمرین دویدن ر ارجا کردند. قبل و پس از تمرینات، توان هوازی با آزمون کوپر و افسردگی با پرسشنامه بک مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از روش آماری تی مستقل آنالیز شدند. پس از هشت هفته تمرین هوازی در گروه تجربی میزان افسردگی به طور معنی داری کاهش و توان هوازی به طور معنی داری افزایش یافت که این تغییرات تفاوت های معنی داری نیز با تغییرات گروه کنترل داشتند. P<0.05 در گروه کنترل هیچ تغییر معنی دار درو گروهی مشاهده نشد. P> 0.05 نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات هوازی منظم به مدت هشت هفته می تواند در کاهش افسردگی در زنان جوان معلم با افسردگی متوسط موثر باشد تاثیر انواع فعالیت های بدنی بر شاخص های فیزیولوژیک درگیر در وضعیت روانی مانند اپییوییدها و اندوکانابینوییدها باید در آینده مورد بررسی قرار گیرد.

نویسندگان

نغمه عطارزاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم ورزشی واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد ایران

مهرداد فتحی

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد ایران

مهتاب معظمی

گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ایران

محسن جعفری

گروه علوم ورزشی واحد شیروان دانشگاه آزاد اسلامی شیروان ایران