تعیین مدل مناسب حسابداری منابع انسانی در شهرداری های جنوب استان بوشهر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_791

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی و تعیین مدل مناسب حسابداری منابع انسانی برای شهرداری های جنوب استان بوشهر است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است و جامعه ی آماری آن شامل همه کارکنان شهرداری های جنوب استان بوشهر است که در سال 95-1394 در این سازمان به فعالیت مشغول بوده اند. در این پژوهش، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید و داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه مدل های حسابداری منابع انسانی جمع آوری گردید. روایی محتوایی پرسش نامه ی پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی روایی پرسش نامه 0.884 تعیین شد و پایایی پرسش نامه ی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ در پرسشنامه 0.947 محاسبه گردید. سپس، داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که امکان به کارگیری همه ی مدل های حسابداری منابع انسانی در شهرداری های جنوب استان بوشهر وجود دارد و می توان در جهت رشد سازمان و توسعه ی فرایند بهره وری و رشد بکارگیری توان نیروی انسانی به کار گرفت. همچنین نتایج آزمون تی نشان داد که بین دیدگاه کارکنان زن و مرد در مورد تعیین مدل مناسب حسابداری در شهرداری های جنوب استان بوشهر در مدل بهای تمام شده تاریخی و مدل جایگزینی، تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما از دیدگاه کارکنان در مورد مدل لو و شوارتز و فلم هولتز تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن است که بین میانگین رتبه ی مولفه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد. کمترین مقدار میانگین رتبه مربوط به مدل فلم هولتز و بیشترین مقدار میانگین رتبه نیز مربوط به مدل لو و شوارتز می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عباس الهیاری

گروه حسابداری واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

زلیخا غریبی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران