بررسی تاثیر بازاریابی پارتیزانی بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی رضایت مشتری (مطالعه موردی: بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان اصفهان)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 966

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_607

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

شناخت نگرش های رایج مصرف کنندگان در حوزه رفتار مصرف کننده، یک توانمندی راهبردی محسوب می شود. درنتیجه، هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی پارتیزانی بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی رضایت مشتر در قرض الحسنه مهر ایران در شهر اصفهان می باشد. بدین منظور پرسشنامه پژوهش بین 400 نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مشتریان قرض الحسنه مهر ایران در شهر اصفهان در فروردین تا خرداد 1396 می باشد، توزیع شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده گردید. نتایج نشان داد که بازاریابی تجربی، ضمانت خدمات، شهرت سازمان بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج نشان داد که بازاریابی دهان به دهان بر رضایت مشتری تاثیر معنی داری ندارد. نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی دارد بازاریابی تجربی بر بازاریابی دهان به دهان را نیز تایید می کند. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که رضایت مشتری منجر به افزایش قصد خرید مشتری می گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

میلاد کاظمی آرانی

کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

سید رضا راستی الحسینی

کارشناسی ارشد ، مدیریت دولتی، مدرس موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی

محمد مهتری آرانی

دکتری، مدیریت دولتی، عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علیرضا جعفری

کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران