استفاده از مدل WEAP جهت ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریتی تحت شرایط تغییر اقلیم -1 تشریح مدلها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 919

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_133

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا همچنین تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر محیط زیست و سلامت انسان ، مدیریت منابع موجود آب را ضروری مینماید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی عملکرد سناریوهای مختلف مد یریتی در حوضه آبریز اهرچای، تحت شرایط تغییر اقلیم میباشد. این هدف طی مقاله حاضر که در برگیرنده تشریح مدلهاست و نیز مقاله شماره 2 که شامل کاربرد مدلهای بکارگرفته شده در حوضه آبریز اهرچای می باشد، قابل دستیابی میباشد . در این تحقیق، عملکرد سناریوهای مختلف مدیریتی در حوضه آبریز اهرچای، تحت اثر تغ ییر اقلیم مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. در این راستا با استفاده از مدل گردش عمومی (GCM)، مقادیر متغیرهای بارندگی و درجه حرارت در دورههای آتی و تحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای A1B، A2 وB1 پیشبینی و سپس با استفاده از مدلLARS-WG ریزمقیاس میگردد. سپس با کمک این متغیرهای هواشناسی ، مقادیر رواناب و همچنین تبخیر و تعرق مرجع (ET0) توسط مدلهای IHACRES و Cropwat برآورد شده و در ادامه برای اعمال مدیریت بهینه تقاضا در بخش کشاورزی و تخصیص بهینه منابع آب و خاک، بکار گرفته شدند. شایان ذکر است که رویکرد مدیریت بهینه تقاضا متشکل از سه زیر مدل بهینه سازی با روش های برنامه ریزی خطی و غیر خط ی (LP, NLP) می باشد . در نهایت خروجی مدلهای IHACRES، Cropwat و سه زیر مدل بهینهسازی به مدلWEAP با هدف، بررسی نیازهای م ختلف منطقه و شبیهسازی عملکرد سیستم تحت تغییرات آب وهوایی و سناریوهای مدیریتی وارد شدند . در نتیجه، طی تحقیق حاضر، مدلهای بکار گرفته شده در مقاله شماره 1، شامل مدلهای تغییر اقلیم برای تولید داده های هواشناسی GCM) و (LARS-WG، مدل بارش- رواناب IHACRES، مدل تخ مین نیاز آبی گیاهان (Cropwat)، زیر مدلهای بهینهسازی برای اعمال مدیریت بهینه تقاضای منابع آب و خاک و در نهایت مدلسازی ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریتی و اقلیمی با WEAP ، تشریح میگرد دن . کاربرد روشناسی مذکور برای مدیریت منابع آب حوضه آبریز اهرچای، در مقاله بعدی (شماره (2 مورد ارزیابی قرار گرفته است.

نویسندگان

سمیرا زین الدینی

فارغ التحصیل ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

صدیقه انوری

هیات علمی گروه اکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

محمدحسین باقری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس تهران

زهرا زحمتکش

فارغ التحصیل دکتری مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب دانشگاه تهران