بررسی روند خشکسالی و تخریب اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در منطقه فاریاب کرمان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 752

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_123

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

خشکسالی پدیده ای جهانی است که میتواند در هر جایی رخ دهد و خسارات قابل توجهی به انسان و اکوسیستمهای طبیعی وارد آورد. تاثیر خشکسالی میتواند به صورت کاهش منابع آب، کاهش تولیدات کشاورزی، تغییر در پوشش گیاهی منطقه وتسریع در بیابان زایی مناطق باشد. امروزه استفاده از اطلاعات سنجش از دور جزء لاینفک مطالعات زیست محیطی و از ابزارارزشمند در بررسیهای تغییرات محیطزیست و تخریب اراضی محسوب میشود . مقایسه تصاویر حاصل از یک دوره زمانی مشخص میتواند روند تغییرات هر منطقه را نشان دهد. تحقیق حاضر به منظور بررسی تخریب اراضی و تاثیر خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی منطقه فاریاب کرمان با استفاده از تکنیکهای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS (و سنجش از دور (RS( به انجام رسید. در این تحقیق دادههای ماهوار ه ETM (landsat7 ( و 5-landsat4 و 8 landsat پس از انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک به منظور آشکارسازی پوشش گیاهی و تهیه نقشه پوشش گیاهی در طی چهار دوره زمانی از سال 2000تا به امروز مورد استفاده و آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد خشکسالی های متعدد منجر به کاهش قابل ملاحظه ای در اراضی کشاورزی و تخریب این اراضی شده است. به طوریکه عمده ترین تغییر مربوط به اراضی زراعی رها شده وحذف پوشش در این مناطق و در نتیجه سرعت بخشیدن به پدیده فرسایش بادی شده است . همچنین شاخص های گیاهی NDVI و RVI در طی سالهای مورد مطالعه به حداقل مقدار خود نزول پیدا کرده اند.

نویسندگان

منصوره خالقی

دانشجو کارشناسی ارشد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعظم جعفری

استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

محمدهادی فرپور

استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،