آنالیز حساسیت مدل AquaCrop جهت شبیه سازی عملکرد سیب زمینی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 620

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_089

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

مدلهای رشد و نمو گیاهان زراعی از جمله مدل AquaCrop از ابزارهای بسیار مهم برای تصمیم گیری و پیش بینی عملکرد گیاهان هستند. در این تحقیق به منظور ارزیابی و آنالیز حساسیت مدل آکواکراپ از دادههای مزرعه ای تحت کشت سیب زمینی در منطقه شهرکرد تحت آبیاری کامل شیاری استفاده شد . نتایج نشان داد که مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد محصول سیبزمینی (رقم بورن ) دقت قابل قبولی دارد، به طوری که آمارههای RMSE ،CRM ،R² و d در حالت واسنجی به ترتیب نشان حساسیت آنالیز. آمد بدست 0/94 و 0/98 ،0/02 ،0/69 ترتیب به صحت سنجی حالت در و 0/99 و 0/99 ،0/04 ،0/34میدهد که مدل نسبت به تغییرات ضریب گیاهی مربوط به تعرق ( KcTr ،(بهره وری آب نرمال شده (*WP ( و شاخص برداشت HI 0 حساستر از سایر پارامترها است.

نویسندگان

زهره ایزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان،

علی حیدرنصرالهی

استادیار گروه مهندسی علوم آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

بیژن حقیقتی بروجنی

استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری،