اثر نیتروژن بر سطح ویژه ارقام مختلف گندم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 538

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_057

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظوربررسی اثر تنش نیتروژن بر سطح ویژه برگ ارقام مختلف گندم ،یک آزمایشی در قالب طرح بلوکهایکامل تصادفی با سه تکرارکه در اوایل سنبله دهی از هر برگ سه قسمت آن شامل ابتدایی،میانی، وانتهایی نمونه برداری و سطح ویژه برگ محاسبه .گردید نتایج نشان داد که اثر تنش نیتروژن بر سطح ویژه برگ معنیدار ودر شرایط تنش نیتروژن به میزان چشمگیری نسبت به حالت بدون تنش نیتروژن کاهش داشت نتایج نشان دادشاخص سطح برگ تحت تاثیر رقم قرار دارد که بیشترین سطح ویژه برگ در رقم ارگ وکمترین سطح ویژه در رقم بک گراس می باشد اثر نیتروژن بر سطح ویژه برگ معنی دار بود که نشان دهنده تغییرمقادیر آن در محیط هایی با درجات مختلف نیتروژن می تواند باشد

نویسندگان

منیره رخشان

دانشجوی کارشناسی ارشدگروه زراعت دانشگاه شهیدباهنرکرمان

علی اکبر مقصودی مود

دانشیار گروه زراعت،هییت علمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان

وحید رضاصفاری

دانشیارگروه باغبانی، هییت علمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان