ارزیابی مدیریت آبیاری متناوب با کاربرد آب شور در کشت چمن (Paspalum Seashore)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,498

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_039

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

با اعمال مدیریتهای مناسب آبیاری می توان میزان کاهش عملکرد محصول در اثر شوری را کاهش داد. در این پژوهش عکس العمل چمن رقم Paspalum Seashore تحت سطوح مختلف تنش شوری متناوب و ثابت در کشت هیدروپونیک در گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . تیمارهاشامل تیمارهای شوری ثابت در کل دوره با مقادیر 5 و 10و 20 و30 گرم در لیتر (Ctrl ،C10 ،C20 ،C30 ( و تیمارهای شوری متناوب (A10 ،A20 و A30 (د بودن بطوری که گیاه یک هفته در محلول شوری 5 گرم درلیتر و یک هفته در شوری مورد نظر قرار میگرفت. نتایج نشان داد بیشترین طول ریشه و طول اندام هوایی در تیمار Ctrl و به ترتیب برابر 67/16 و 91/6 سانتیمترمشاهده شد. تیمارهای شوری متناوب نسبت به شوری ثابت (در همان سطح شوری ) وزن تر و خشک بالاتری داشتند . درصد نسبی آب گیاه در تیمارهای Ctrl ،C10 ،A10 وA20 بالاتر بود. تیمار C20 و C30 کمترین درصد نسبی آب را به خود اختصاص دادند. بالاترین راندمان مصرف آب در تیمار شاهد و پس از آن در تیمار A20 و A30 بدست آمد. بنابراین کاربرد متناوب شوری سبب افزایش راندمان مصرف آب در گیاه چمن شد.

نویسندگان

سیدحسن طباطبایی

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

محمد پسرک لی

استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا

نگار نومهناد

استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران