بررسی پتانسیل استفاده از ارقام مختلف ذرت جهت سازگاری آن به شرایط تغییر اقلیم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 561

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_033

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد دانه ذرت در شرایط تغییر اقلیم آینده و بررسی امکان تعدیل اثرات منفی تغییر اقلیم بر تولید ذرت با استفاده از ارقام مختلف به عنوان یک راهکار مدیریتی در استان خراسان رضوی بود. برای این منظور دو مدل گردش عمومی HadCM3 و IPCM4 تحت سه سناریوی A1B ،B1 و A2 در سه دوره زمانی 2020 ،2050 و 2080 بکار برده شد. برای شبیه سازی پارامترهای اقلیمی و ایجاد فصل رشد احتمالی برای هر دوره از مدل WG-LARS و برای شبیه سازی رشد ذرت از مدل Maize-CERES استفاده گردید. نتایج ارزیابی مدل نشان داد که مدل WG-LARS پیش بینی مناسبی برای پارامترهای اقلیمی و شبیه سازی فصل رشد احتمالی در شرایط تغییر اقلیم آینده داشت. نتایج شبیه سازی نشان داد که میزان کاهش عملکرد دانه ذرت بر اساس سناریوها و مدلهای گردش عمومی مورد بررسی نسبت به شرایط کنونی در ارقام زودرس بین 41/6 تا 45/21 درصد، در ارقام متوسط رس بین 31/10 تا 15/42 درصد و برای ارقام دیررس بین 36/8 تا 49/33 درصد شبیه سازی شد. بنابراین، کشت و کار ارقام با طول دوره رشد کوتاه می تواند بعنوان راهکاری سودمند برای تعدیل اثرات مضر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و سازگاری این گیاه به شرایط آینده تغییر اقلیم مورد توجه قرار گیرد.

نویسندگان

نسیبه پورقاسمیان

استادیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

روح اله مرادی

استادیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدی نقی زاده

استادیار گروه مهندسی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان