نقش آرژینین بر افزایش تشکیل میوه در پسته (.L vera pistacia )رقم اوحدی تحت شرایط خشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 531

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_029

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امروزه از هورمون ها و عناصر غذایی به منظور بهبود رشد رویشی و زایشی در بسیاری از محصولات کشاورزی در شرایط تنش در دنیا استفاده می شود . هدف از انجام این تحقیق، افزایش تشکیل میوه، وزن میوه و در نهایت افزایش عملکرد در راستای بهبود رشد رویشی با استفاده از تیمار آرژینین (0 ،300 و 600 میکرومولار) روی پسته رقم اوحدی بوده است. بدین منظور محلول پاشی روی درختان در مرحله نوک سبزی و آزمایش به صورت یک آزمایش طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. مقایسه میانگین ها نشان داد تیمار آرژینین 600 میکرومولار تاثیر معنی داری در افزایش درصد تشکیل میوه، نشان دادند. همچنین تیمار آرژینین سبب کاهش ریزش جوانه و افزایش تشکیل خوشه گل در مقایسه با شاهد شدند. طبق نتایج ، تیمار آرژینین 600 میکرو مولار بهترین اثر را روی تشکیل میوه داشت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعیده جوادی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

زهرا پاک کیش

دانشیار بخش مهندسی علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران