نقش پوترسین بر افزایش تشکیل میوه در پسته (.L vera Pistacia )رقم اوحدی تحت تنش خشکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 502

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_028

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امروزه از هورمون ها و عناصر غذایی به منظور بهبود رشد رویشی و زایشی در بسیاری از محصولات کشاورزی در دنیاتحت شرایط تنش استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق، افزایش تشکیل میوه، وزن میوه و در نهایت افزایش عملکرد در راستای بهبود رشد رویشی با استفاده از تیمار ( پوترسین 0 ،1/0 و 2/0 میلی مولار) روی پسته رقم اوحدی بوده است. بدین منظور محلول پاشی روی درختان در مرحله نوک سبزی و آزمایش به صورت یک آزمایش طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. مقایسه میانگین ها نشان داد تیمار پوترسین 2/0 میلی مولار تاثیر معنی داری در افزایش درصد تشکیل میوه، نشان دادند . همچنین تیمار پوترسین سبب کاهش ریزش جوانه و افزایش تشکیل خوشه گل در مقایسه با شاهد شدند . طبق نتایج ، تیمار پوترسین 2/0میلی مولار بهترین اثر را روی تشکیل میوه داشت.

نویسندگان

سعیده جوادی

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

زهرا پاکیش

دانشیار بخش مهندسی علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران