بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و موفقیت مسیر شغلی کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی شهر قروه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAM01_129

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396

چکیده مقاله:

آرزوهای شغلی، مشوقی برای خودمدیریتی افراد در شغلشان است. علاوه بر این، افرادی که به شکل فعال در خودمدیریتی شغلشان درگیر هستند، در تشخیص ارزش سرمایه گذاری شغلی موفقترند.این پژوهش با هدف بررسی رابطه آرزوهای شغلی و موفقیت مسیر شغلی کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی شهر قروه انجام شده است.در این پژوهش از روش پیمایشی – توصیفی استفاده شده ،برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده کرده و برای تایید روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید ،جامعه آماری پژوهش( 356نفر)، کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی شهر قروه و حجم نمونه بر استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند ،داده ها با استفاده از آمار توصیفی ،آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها بیانگر بی تاثیر بودن جنسیت بر موفقیت مسیر شغلی و تاثیرگذاری سن و سطح تحصیلات بر موفقیت مسیر شغلی کارکنان می باشد . نتیجه پژوهش تایید کننده فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین آرزوهای شغلی و موفقیت مسیر شغلی می باشد

نویسندگان

طاهره کسایی

دانشگاه پیام نور قروه

مهدی قنبری برزیده

سازمان منابع طبیعی استان کردستان